Notice: This page is available for archival purposes only. Information contained herein may be out of date.

תקנים מקצועיים

הארגון הבינלאומי של מתורגמני ועידות (AIIC) – גרסה 2012

בהתאם לסעיף 18(ב)(2) לתקנון וסעיפים 7 ו-8 לתקנון האתיקה המקצועית, האסיפה הכללית של הארגון הבינלאומי של מתורגמני ועידות מאמצת בזאת את התקנים המקצועיים הבאים, המיועדים להבטיח ביצוע העבודה באיכות אופטימלית תוך מתן תשומת לב נאותה למגבלות הפיזיות והמנטליות הטבועות באופיו של המקצוע.

סעיף 1

כתובת מקצועית

א) חברי הארגון יצהירו על כתובת מקצועית אחת. כתובת זו תפורסם ברשימת החברים של הארגון ותשמש, בין היתר, בסיס לקביעת האזורים.

ב) חברים המועסקים באופן קבוע בשירותי המתורגמנות של ארגון כלשהו, חייבים להצהיר ברשימת החברים כי הם מועסקים באותו ארגון. כתובתם המקצועית תהיה במקום ההעסקה הרשום שלהם.

ג) בהתחשב במבנה הארגון המבוסס על אזורים, ועל מנת להבטיח את יכולתם של החברים לממש את זכויות ההצבעה שלהם באסיפות האזוריות הסטטוטוריות ואת כיבוד הכללים הנוגעים לתשלום דמי חבר, לא יורשה שום שינוי בכתובת המקצועית מאזור אחד לאחר בתוך פרק זמן הקצר משישה חודשים. על כל שינוי כאמור יש להודיע למזכירות הארגון לפחות שלושה חודשים קודם לתאריך המתוכנן, על מנת לוודא כי ניתן יהיה לפרסמו במועד ברשימת החברים של הארגון. המזכירות תודיע לחברי המועצה ולמזכירויות האזוריות של שני האזורים הנוגעים בדבר.

סעיף 2

חוזי עבודה

א) על מנת למנוע בעיות כלשהן בין הצדדים, לא ייטלו על עצמם חברי הארגון חוזה עבודה, אלא אם ידועים להם תנאיו המדויקים ואלא אם הם משוכנעים שזהותם ושכרם ידועים למארגן הוועידה (במקרים בהם מארגן הוועידה אינו היוזם שלה, יחולו תנאים מיוחדים כמפורט בנספח 2).

ב) הארגון יספק טופסי חוזה אחידים בעבור החברים המעונינים להשתמש בהם.

ג) כל חוזה להעסקת חבר הארגון חייב לקבוע, שהתרגום מיועד אך ורק לקהל המיידי באולם הוועידה. אין לבצע הקלטה כלשהי, אף לא על ידי המאזינים, ללא הסכמה מוקדמת של המתורגמנים הנוגעים בדבר, על פי הוראות הסכמי זכויות יוצרים בינלאומיים.

סעיף 3

ביטול חוזה

1. ביטול על ידי המתורגמן:

חברי הארגון לא יסתלקו מחוזה אלא אם יש באפשרותם:

א) לתת הודעה מוקדמת די זמן מראש;

ב) לספק נימוקים תקפים; ו-

ג) להציע מחליף למתורגמן מארגן הצוות, או – בהיעדר מתורגמן מארגן הצוות – במישרין למארגן הוועידה, אלא אם האחרון מעדיף לגייס את המחליף בעצמו;

ד) בכל מקרה, עליו לקבל מהר ככל האפשר את אישור מארגן הוועידה להחלפה.

2. ביטול על ידי המארגן

כל חוזה יכיל סעיף המכסה ביטול אפשרי של החוזה על ידי המארגן, לפי הצורך.

סעיף 4

שכר

למעט מקרים בהם חתם הארגון על הסכם, החברים חופשיים לקבוע את רמת השכר שלהם.

סעיף 5

עבודה ללא תמורה

גם כאשר חברי הארגון מעניקים את שירותיהם ללא תמורה לוועידות צדקה או לכינוסים למטרות הומניטאריות, יכבדו הם את התנאים הקבועים בתקנון האתיקה המקצועית ובתקנים מקצועיים אלה.

סעיף 6
צוותי מתורגמנים

בהתחשב בעייפות הפיזית והמנטלית הנגרמת בשל הריכוז המתמשך, יחולו בהכרח מגבלות מסוימות על הרכב הצוותים, וזאת על מנת להבטיח שהעבודה המתבצעת תהיה באיכות אופטימלית.

מספר המתורגמנים המינימלי הדרוש על מנת ליצור צוות הוא פונקציה של מגבלות אלה, כמו גם של אופן הביצוע, מספר השפות של הוועידה, שילובי השפות של המתורגמנים בצוות, אופי הוועידה, אורכה ועומס העבודה.

1. תרגום עוקב

מספר שפות הוועידה:

מספר מתורגמנים מזערי:

שתי שפות לשתי שפות

שניים

שלוש שפות לשלוש שפות

שלושה

בנסיבות חריגות, ובתנאי שיילקחו בחשבון עקרונות של איכות ובריאות, ניתן יהיה לגייס מתורגמן אחד בלבד במקום שניים או שני מתורגמנים במקום שלושה.

2. לחשנות

לגבי ועידה בה התרגום הוא משפה אחת או שתיים לשפה אחת אחרת, וכאשר אין יותר משני מאזינים, בין אם ניתן או לא ניתן תרגום עוקב בכיוון השני, יידרשו לפחות שני מתורגמנים.

3. תרגום סימולטני

יש להרכיב צוותי מתורגמנים בדרך שתמנע שימוש שיטתי בתרגום מתווך (relay). עם זאת, כאשר אין חלופה לשימוש בתרגום מתווך לגבי שפה נתונה, הצוות יכלול לפחות שני מתורגמנים שיכולים לתרגם תרגום מתווך מאותה שפה. בנוסף, אם התרגום המתווך בא מתא דו-כיווני, יעבדו באותו תא לפחות שלושה מתורגמנים.

ככלל, צוות מורכב מלפחות שני מתורגמנים לשפה ולתא. זאת על מנת להבטיח כיסוי הולם של כל שילובי השפות ועל מנת להבטיח את האיכות הדרושה.

מספר תאי התרגום זהה למספר שפות היעד, למעט מקרה של ועידות דו-לשוניות בהן אפשר להסתפק בתא אחד.

ראה טבלת הרכב הצוות להלן.

טבלת הרכב צוות לתרגום סימולטני בתא

מספר השפות בשימוש

בחדר הוועידה

מספר

תאים

מספר

מתורגמנים(1)

ועידה חד לשונית:

לשפה אחת אחרת

1

2*

לשתי שפות אחרות

2

4

...(2)

ועידה דו-לשונית:

לאחת מהשפות בשימוש

1

2*

לשתי השפות בשימוש

1 או 2

3**

לשלוש שפות (2+1)

3

5

לארבע שפות (2+2)

4

7

...(2)

ועידה תלת-לשונית:

לאחת השפות בשימוש

1

2

לשתיים מהשפות בשימוש

2

3

לכל שלוש השפות בשימוש

3

5***

לארבע שפות (3+1)

4

7

לחמש שפות (3+2)

5

9

...(2)

ועידה ארבע-לשונית:

לאחת מהשפות בשימוש

1

2

לשתיים מהשפות בשימוש

2

4

לשלוש מהשפות בשימוש

3

6

לכל ארבע השפות

4

8***

לחמש שפות (4+1)

4

10

לשש שפות (5+1)

6

12

...(2)

ועידה חמש-לשונית:

לאחת מהשפות בשימוש

1

2

לשתיים מהשפות בשימוש

2

4

לשלוש מהשפות בשימוש

3

6

לארבע מהשפות בשימוש

4

8

לכל חמש השפות בשימוש

5

10

לשש שפות (5+1)

6

12

לשבע שפות (5+2)

7

14

...(2)

הערות לטבלת הרכב הצוות – ראה להלן

הערות לטבלת הרכב הצוות:

(1)מספר זה יוגדל אם:

שילובי השפות הם כאלה שמספר המתורגמנים המינימלי המוצג בטבלה אינו מספיק על מנת לכסותם;

שעות העבודה ארוכות;

בוועידה מקריאים מספר רב של נאומים בכתב או שהיא בעלת אופי טכני או מדעי הדורש הכנה מעמיקה.

(2) וכן: בכל תא שפועל ללא הפסקה חייבים להימצא לפחות שני מתורגמנים. יתר על כן, במקרה של תרגום מתווך מתא דו-כיווני, בתא זה יימצאו לפחות שלושה מתורגמנים.

* ככלל, מתורגמן לא יעבוד לבד בתא תרגום סימולטני, ללא עמית שיהיה זמין להחליפו אם יתעורר צורך בכך.

** אחד מהם חייב להיות מסוגל להחליף כל אחד מן השניים האחרים. בנסיבות מסוימות מספר זה יכול לרדת לשניים (במיוחד בכינוסים קצרים או בכינוסים בעלי אופי כללי, בתנאי שכל אחד משני המתורגמנים יכול לעבוד לשתי השפות).

*** בנסיבות מסוימות, ובתנאי שיישמרו במלואם עקרונות של איכות ובריאות, אפשר לצמצם מספר זה באחד (כינוסים קצרים או כינוסים בעלי אופי כללי).

4. ועידות וידאו

הארגון יאמץ כללים מיוחדים לגבי עבודת מתורגמנים בוועידות וידאו.

סעיף 7

יום עבודה של מתורגמן

בהתחשב בנסיבות הקשורות לאיכות ולבריאות, יום עבודה רגיל של מתורגמן לא יעלה על שני מושבים שנמשכים שעתיים וחצי עד שלוש שעות כל אחד.

סעיף 8

ימים שאינם ימי עבודה

החוזה יכיל גם סעיף המתייחס לימים שאינם ימי עבודה כמו ימי נסיעות, ימים המיועדים להסתגלות לאחר נסיעה ארוכה וימי תדרוך, לפי העניין.

סעיף 9

נסיעות

החוזה יכיל סעיף המתייחס להסדרי נסיעות, לפי העניין.

סעיף 10

ימי מנוחה

תנאי הנסיעה יהיו כאלה שלא יפגעו בבריאותו של המתורגמן או באיכות עבודתו לאחר הנסיעה.

לאחר נסיעה ארוכה, או לאחר נסיעה הכוללת מעבר משמעותי בין אזורי זמן, יש לשקול תכנון ימי מנוחה.

סעיף 11

לינה וארוחות

א) החוזה יכיל סעיף המכסה הסדרי לינה וארוחות, לפי העניין.

ב) המזכירות תנהל רשימה של מחירי בתי מלון ברחבי העולם ורשימת בתי מלון המעניקים הנחות לחברים ותעמיד את הרשימות לרשות החברים על פי בקשה.

סעיף 12

הסכמים

החברים יהיו מחויבים באופן בלתי מוגבל לתנאים החלים על חברים עצמאיים (פרי-לנס) העובדים בעבור ארגונים שחתמו, אחרי ניהול משא ומתן, על הסכם עם הארגון, במיוחד בכל הקשור לתנאי עבודה, שכר, הרכב צוות וביטחון סוציאלי.

סעיף 13

ועידות בין-ממשלתיות

מחוץ למגזר ההסכם (Agreement Sector)

מספר תנאים מיוחדים עשויים לחול על עבודה המבוצעת על ידי חברים בעבור ועידות בין-ממשלתיות מסוימות, שאינן מכוסות על ידי הסכם שנחתם עם הארגון.

סעיף 14

מתורגמנים שכירים

Staff Interpreters))

הארגון יאמץ המלצות לגבי תנאי העבודה של מתורגמנים שכירים (כתב הזכויות של מתורגמנים שכירים)

סעיף 15

נוהל תיקון

אפשר להכניס שינויים בתקנים מקצועיים אלה מכוח החלטה של האסיפה הכללית, שתתקבל ברוב של שני שלישים מן הקולות שניתנו, בתנאי שהתבקשה חוות דעת משפטית לגבי ההצעות.


Recommended citation format:
AIIC. "תקנים מקצועיים". israiic.co.il December 2, 2015. Accessed July 4, 2020. <http://israiic.co.il/p/7488>.